Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství | Lovime.bio

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství

Akční plán je strategickým dokumentem zaměřeným na rozvoj ekologického zemědělství v ČR.

  • První „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010“ vzala vláda na vědomí 17. 3. 2004.

Podnětem byla výzva Evropské Komise ke zpracování národních akčních plánů v dokumentu „Analýza možnosti vzniku evropského akčního plánu rozvoje ekologického zemědělství” (2002). Hlavním impulzem byl proces přípravy jednotného Akčního plánu Evropské unie k podpoře ekologického zemědělství, který byl zveřejněn v roce 2004.

Ke stažení v pdf: Akcni plan CR pro rozvoj EZ_do 2010

  • Druhý „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2011 ‑ 2015“ vzala vláda na vědomí 14. 12. 2010.

Druhý Akční plán se skládá z osmi kapitol. Obsahuje: úvod do problematiky ekologického zemědělství; zhodnocení předchozího Akčního plánu do roku 2010; popis stavu ekologického zemědělství v ČR; vize, hlavní cíle a prioritní oblasti (tj. Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele; Poradenství, výzkum, šíření informací; Přínosy ekologického zemědělství pro životní prostředí a pohodu zvířat; Ekonomická udržitelnost ekologického zemědělství; Propagace a osvěta ekologického zemědělství a produkce biopotravin); popis implementace a hodnocení akčního plánu a SWOT analýzu ekologického zemědělství v ČR.

Ke stažení v pdf: Akcni plan CR pro rozvoj EZ_2011-2015

  • Třetí „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2016-2020“ byl vládou schválen usnesením č. 938 ze dne 20. 11. 2015.

Třetí Akční plán navazuje na předchozí plány, obsahuje prioritní oblasti a doporučená opatření, jejichž realizace přispěje k dalšímu rozvoji EZ. Ekologické zemědělství funguje v ČR od konce 90. let. Oblasti jako legislativa či systém kontroly a certifikace jsou zajištěny na vysoké úrovni, avšak jiné oblasti stále dostatečně rozvinuty nejsou (např. odbyt a zpracování bioproduktů, domácí trh s biopotravinami, využití potenciálu EZ v ochraně přírody, výzkum a inovace v EZ, poradenství či vzdělávání) a potřebují systematickou podporu.

Ke stažení v pdf: Akcni plan CR pro rozvoj EZ_2016-2020