Ovoce a značky kvality – Bio versus SISPO | Lovime.bio

Ovoce a značky kvality – Bio versus SISPO

V poslední době se začaly množit dotazy ohledně značky kvality ovoce z integrované produkce neboli SISPO. Možná i proto, že někteří on-line prodejci o téhle značce mluví jako o „biu-nebiu“ aneb ekologické kvalitě za příznivou cenu. Zanořili jsme se proto do metodiky SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce), poptali se odborníků a pěstitelů… Výsledkem je tento článek, v němž najdete srovnání rozdílů při pěstování ovoce v režimu SISPO a  BIO.

Na úvod jen krátce o SISPU. Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce byl založen v  roce 1990  jako dobrovolné sdružení pěstitelů a zástupců výzkumu a je součástí  Ovocnářské unie ČR. SISPO sdružuje pěstitele za účelem jednotného uplatňování  principů a cílů integrované produkce ovoce. Pravidla pěstování ovoce SISPO vycházejí z pravidel pro dotační podmínky Ministerstva zemědělství a liší se v několika málo bodech.

Jaké jsou tedy základní rozdíly v hospodaření v  režimu SISPO a  BIO z pohledu běžného spotřebitele? Většinu z  nás bude určitě zajímat jak je to s pesticidy v ovoci, kde se dá ovoce s certifikací SISPO koupit a jak ho člověk pozná?

Dostupnost a značení:

Ovoce v režimu integrované produkce SISPO se pěstuje na více než  60 % celkových pěstebních ploch/sadů v ČR, jde tedy o dominující způsob pěstování ovoce u nás.  Ovoce s certifikací SISPO je běžně dostupné  v maloobchodní síti, v řetězcích a i u on-line prodejců.

SISPO / integrovaná produkce BIO / ekologické zemědělství
Logo

Značení *označování produkce logem SISPO je dobrovolné
* pravidla značení nastavuje svaz sám pro své členy
*známkou lze značit pouze českou produkci, 
*Biopotraviny vyprodukované v ČR musí být označené jak národním logem, tzv. biozebrou, tak i evropským logem.
*pravidla jsou dána zákonem, kontrolu provádí třetí strana a navíc dochází k supervizi ze strany MZe a SZPI
* českým logem biozebry lze značit i produkci zahraniční; buď na území ČR probíhá poslední krok produkce (včetně jen balení) a neho si výrobce požádá o tzv. recertifikaci u české kontrolní organizace
Prodej jde o běžně dostupné ovoce v maloobchodní síti, v řetězcích, dále na farmářských trzích, u on-line prodejců bedýnkové e-shopy, prodej ze dvora, on-line prodejci, potravinové komunity, farmářské trhy
Pěstební plochy v režimu SISPO je cca  61% z celkové výměry pěstebních ploch/ sadů v ČR v ekologickém režimu je cca 23% z celkové výměry pěstebních ploch / sadů v ČR

Jak vyplývá z tabulky výše, značení ovoce není povinné, v řetězcích je běžný spotřebitel nevidí, ale je obvykle uvedeno z boku na přepravce daného dodavatele nebo distributora ovoce, kde je vložena například takováto kartička:

Bio ovoce bývá v řetězcích jasně označeno logem na obalu. Baleno je proto, aby nedošlo k jeho záměně nebo namíchání s běžnou produkcí.

Pesticidy v ovoci  aneb ochrana rostlin před chorobami a škůdci

Vypěstovat na pohled pěkné a velké ovoce je docela věda. Aby ovoce splňovalo standardy a kritéria řetězců, ale i mnohých spotřebitelů, je během roku poměrně často ošetřováno proti chorobám a různým škůdcům.

V ekologickém zemědělství (EZ)  je použití přípravků na ochranu rostlin  přísně regulováno pozitivním seznamem povolených látek (celkem 27 látek dle přílohy II platného nařízení). Z celkových cca 3000 přípravků schválených v ČR celkem je jich pro používání v EZ zakázáno zhruba  95 %.

Metodika SISPO dělí účinné látky a přípravky na ochranu rostlin na tzv. „semafor“, kdy v režimu integrované produkce (IP) je možné použít zelený a žlutý seznam. Přípravky zeleného seznamu lze v IP použít bez omezení, avšak jen zlomek z nich je povolen v režimu ekologického zemědělství.  Červený seznam obsahuje účinné látky, které jsou v IP zakázané (celkem jich je 9), odhadem jde o omezení v rozsahu do 10 %. Jinými slovy,  90 % postřiků tak zůstává k dispozici a omezení v oblasti volby pesticidů je oproti ekologickému zemědělství minimální.

SISPO / integrovaná produkce BIO / ekologické zemědělství
Ochrana rostlin/ používání pesticidů Z celkových cca 3 000 přípravků schválených v ČR celkem je pro používání v integrované produkci zakázáno zhruba 10 %. Z celkových cca 3 000 přípravků schválených v ČR celkem je pro používání v EZ zakázáno zhruba  95 %.
Limity reziduí pesticidů Povolený limit je až do výše 75% MLR/maximálního povoleného limitu reziduí daného pesticidu dle platné legislativy. Limity jsou výrazně vyšší než v ekologickém zemědělství. Povolený limit  je  0,01 mg/kg platné legislativy, tj. až 100x méně než MLR/ maximální povolený limit reziduí daného pesticidu.

Dobrou zprávou je, že metodika SISPO nastavuje určitá omezení při používání pesticidů. Pěstitelé jsou povinni:

 • vést evidenci o výskytu konkrétních škodlivých organismů a o aplikaci konkrétních prostředků
 • dodržovat zásady pro používání mechanizační techniky:
  • provádět testování postřikovačů, jejich správné seřízení a kalibraci, aby se zabránilo nežádoucí kontaminaci okolí,
  • zajistit dostatečnou izolační vzdálenost od sousedních pozemků při aplikaci pesticidů, jelikož v IP není stanoven limit postřikové kapaliny při aplikaci pesticidů,
  • bezpečně skladovat a manipulovat s chemickými látkami
  • provádět povinné proškolení personálu

V metodice je dále doporučeno:

 • provádět postřiky až v momentě, kdy výskyt škodlivých činitelů překročí práh hospodářské škodlivosti, tj. až když je intenzita výskytu původců chorob, škůdců a plevelů na stejné nebo vyšší úrovni v porovnání s celkovými náklady na potlačení uvedených škodlivých činitelů.
 • preferovat biologické prostředky ochrany proti škůdcům a chemické přípravky  selektivní vůči přirozeným nepřátelům.

Horší zprávou naopak je, že pro certifikaci SISPO jsou dle potravinového práva povoleny limity reziduí pesticidů v ovoci až do výše 75 % MLR (maximálního limitu reziduí). Jde o hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace pesticidů pro konvenční potraviny. Naproti tomu pro biopotraviny platí nulové hodnoty reziduálních nálezů nebo vlastní národní limity – nejčastěji 0,01 mg/kg dle normy BNN platné v ČR, což je až stokrát méně než povolený maximální limit reziduí/tzv. MLR.

Velké nezávislé testy jablek a hroznového vína provedla Televize Seznam v roce 2018.

Jablka určená pro dětskou výživu

Zajímavostí pro nás spotřebitele je fakt, že jablka určená pro výrobu dětské výživy se pěstují v systému integrované produkce. Produkce musí splňovat přísná kritéria reziduí pesticidů, kdy limity jsou nastaveny stejně jako v ekologickém zemědělství. V době sklizně musí být reziduální zbytek pesticidů nižší než 0,01 mg/kg. Takto pěstovaná jablka ale bohužel nelze pro běžnou konzumaci nikde zakoupit. Což  nás spotřebitele opravdu nepotěší.

Pěstitelé jsou povinni si před výsadbou jabloní určených pro dětskou výživu dojednat pěstební podmínky, odrůdy, kvalitu jablek a možnosti odběru těchto jablek se zpracovateli, kteří se zavážou produkci odebrat. Zpracovatelé tolerují jakostně nižší znaky (drobnější plody, zhojená menší poškození, drobnější skvrnky strupovitosti apod.).

Pěstební postupy u těchto jabloní se od ostatní produkce SISPO liší pouze volbou používaných pesticidů a termíny jejich aplikace, které jsou stanoveny tak, aby byl reziduální zbytek pesticidů v době sklizně nižší než 0,01 mg/kg. Vybrané biopesticidy lze použít bez omezení. Také ošetřování proti skládkovým chorobám se neprovádí z důvodů prokázaného rizika nadlimitních výskytů reziduí pesticidů. Dále je doporučeno při pěstování  ve vyšší míře používat biologické registrované preparáty a bioracionální metody ochrany (např. odparníky, feromony, vysazení dravých roztočů, využití síry a mědi).

Více informací najdete například v článku TEST DNES: Koupená jablka obsahují chemii, do dětské výživy by nesměla

Závěrem…

Naše závěrečné doporučení tedy zní: chcete-li mít záruku kvality ovoce bez reziduí pesticidů, vsaďte na jistotu certifikace BIO! Dobrou zprávou je, že například ceny českých bio jablek na podzim 2020 byly téměř stejné jako ceny jablek konvenčních.  A při nákupu ze dvora nakoupíte bio jablka za cenu ještě příznivější. Svého pěstitele bio ovoce si můžete najít na naší mapě českých biopotravin: https://kde.lovime.bio/

Integrovaná produkce  SISPO představuje základní krok k přechodu na šetrnější způsob hospodaření. Její pravidla obsahují řadu opatření, která pěstitele nabádají k zavádění agroenvironmentálních postupů hospodaření.  Kritéria a/nebo limity pro používání pesticidů jsou však pro samotnou certifikaci SISPO nastavena blíže konvenčním než ekologickým hodnotám.  Záleží tak na každém pěstiteli, zda se na pomyslném semaforu při pěstování přikloní spíše k „zelené“ nebo k „červené“.

 

Pro Lovíme.bio zpracovala Eva Čermáková a Andrea Hrabalová

 

Zaujal vás náš článek? Podrobné srovnání pravidel hospodaření SISPO a EZ (jak je to s hnojením, regulací plevelů atd.) najdete zde.

Použité zdroje:

METODIKA SISPO: Úplné znění pravidel  z roku 2011 je možné stáhnout zde: http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/dokumenty/smernice/metodika2011_text.pdf
Kontrolní dokument k certifikaci sadů je ke stažení zde: http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/dokumenty/smernice/Sispo_zapis_kontrola_2017-cb.pdf

2020 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH opatření: http://eagri.cz/public/web/file/648571/Metodika_AEKO_nove.pdf

2019 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů (staré pětileté závazky): http://eagri.cz/public/web/file/619928/_75_AEKO_web.pdf

2020 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: http://eagri.cz/public/web/file/648563/Metodika_EZ_nove.pdf