Nový evropský akční plán ekologického zemědělství pomůže půdě | Lovime.bio

Nový evropský akční plán ekologického zemědělství pomůže půdě

V loňském roce se Evropská unie zavázala, že do roku 2030 na svém území dosáhne 25% podílu ekologicky obhospodařované půdy. Konkrétní kroky, kterými toho chce dosáhnout, přestavila EU v těchto dnech prostřednictvím Evropského akčního plánu pro ekologickou produkci na období 2021–2027.

Plán je zaměřen na zvýšení jak bioprodukce, tak i poptávky po biopotravinách. Mimo jiné bylo vyčleněno 49 milionů eur na propagační programy zvyšující poptávku po biopotravinách. Vedle toho bude vpracována studie o reálných cenách potravin a roli, kterou v této oblasti hraje zdanění – to vše v souladu se strategií evropských strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork) a „Biodiversity“, schválenými v loňském roce.

Eduardo Cuoco, ředitel IFOAM Organics Europe, řekl: Akční plán přináší členským zemím nástroje k plnému využití potenciálu EZ pro regeneraci evropského zemědělství a k sladění zemědělství a přírody. Máme-li jmenovat alespoň několik konkrétních příkladů, jde o aktivity související s veřejnými zakázkami, propagací nebo realizací tzv. bioregionů, pro něž je zásadní angažovanost přesahující hranice EU.“

Jiří Lehejček, předseda ČTPEZ, dodává: „Členské státy nyní musejí cíle Akčního plánu, resp. strategií Od zemědělce ke spotřebiteli a Biodiverzitu zohlednit ve svých zemědělsko-potravinářských politikách, zejména pak v národním strategickém plánu Společné zemědělské politiky, jinak je Evropská komise nemusí notifikovat. Za klíčové považujeme rozvoj poradenství, opatření motivující zemědělce k přechodu na EZ, podporu výzkumu a progresivně se zvyšující podíl biopotravin ve veřejném stravování.“

Dočkáme se biopotravin i ve školních jídelnách?

V souladu s cíli výše uvedených evropských strategií i prioritami nového Evropského akčního plánu pro EZ je Ministerstvem zemědělství v úzké spolupráci s nevládními organizacemi připravován také národní Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027 (APEZ). Národní akční plán EZ přináší podobně jako ten evropský návrhy potřebných aktivit pro další rozvoj ekologického zemědělství a produkce biopotravin v ČR.

Andrea Hrabalová, koordinátorka přípravy českého APEZ, upozorňuje: „S aktuálním podílem přes 15 % zemědělské půdy v EZ patří ČR mezi patnáct zemí světa s nejvyšším podílem ploch EZ na celkové zemědělské půdě, proto si tento typ zemědělského hospodaření, prokazatelně přínosný k přírodě i lidem, zaslouží pozornost a politickou podporu.“

Akční plán je něco jako zastřešující dokument obsahující seznam aktivit odsouhlasených jako prioritní pro daný časový úsek (nyní do roku 2027). „Aktuálně je prioritou zlepšit efektivitu bioprodukce a usnadnit konverzi do EZ, podpořit spotřebu biopotravin uplatněním ve veřejném a školním stravování a propagovat EZ a biopotraviny na národní úrovni,“ vysvětluje Hrabalová.

Slabinou akčních plánů, nejen toho českého, je nepřidělení konkrétního rozpočtu na odsouhlasené aktivity a závislost na využití opatření Strategického plánu SZP či národních podpor. Propojení potřeb akčního plánu EZ a existujících politik se v každé členské zemi liší. V ČR se například dlouhodobě nedaří posílit rozpočet pro výzkum v EZ, kdy podíl financování projektů cílených na EZ klesl pod 5 %, ačkoliv akční plán požaduje financování minimálně v rozsahu odpovídajícím podílu EZ na zemědělské půdě (tj. 15 %).

Evropský akční plán EZ vznikl na podkladě široké veřejné diskuze, proto je očekáván jeho významný přínos pro další rozvoj sektoru, a to nejen na evropské, ale zejména národní úrovni jednotlivých členských zemí, pro které přináší řadu doporučení a inspirace.

 

Plné znění Evropského akčního plánu najdete zde.

Zdroj: ČTPEZ

***

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) sdružuje aktéry z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu, a oborových nevládních organizací. Jejím cílem je vybudování a rozvoj znalostní platformy v oblasti ekologického zemědělství a produkci biopotravin. Byla založena v roce 2009. Aktuálně sdružuje 27 členů včetně předních českých univerzit. Spolu s PRO-BIO svazem ekologických zemědělců je členem IFOAM a IFOAM EU. Více na ctpez.cz.