Kdo ručí za bio | Lovime.bio

Kdo ručí za bio

Zákonná kontrola

Na dodržování právních předpisů dohlížejí státem pověřené kontrolní organizace. Každý, kdo chce produkovat biopotraviny, musí s některou z těchto organizací sepsat smlouvu a podrobit se její kontrole. Těm, kteří splní všechny požadavky, udílejí kontrolní organizace certifikát na 1 rok (nejvíce na 15 měsíců). Na jeho základě pak mohou tito výrobci označovat své produkty slovem bio. Kontrolní organizace mohou producenty biopotravin kontrolovat také nepravidelně.

Od roku 2014 platí povinnost provést namátkové neohlášené inspekce minimálně u 10 % registrovaných subjektů a u minimálně 5 % odebrat vzorky bioproduktů nebo biopotravin k analýze na obsah reziduí – nepovolených látek v ekologickém zemědělství. V případě vážného porušení legislativních předpisů EZ  dojde k odepření vydání certifikátu ze strany kontrolní organizace.

Supervize

Na práci kontrolních organizací dohlíží supervizor, zaměstnanec Ministerstva zemědělství, který namátkově přímo v terénu práci inspektora posuzuje a každoročně je provedena kontrola ústředí každé kontrolní organizace.

Nad prací ekozemědělců a výrobců/obchodníků biopotravin dohlíží další nezávislé státní organizace. Přibližně 7 % registrovaných ekologických zemědělců je navíc kontrolováno také státní kontrolou, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Ten vykonává kontroly na vybraných ekologických farmách na základě analýzy rizik nebo z podnětu MZe. Nově od roku 2016 jsou do kontrolního systému EZ zapojeny také Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Společně se zapojením státních kontrolních orgánů do specifických kontrol ekologické produkce v rámci svých kompetencí, a Generálního ředitelství cel v rámci kontrol pravidel pro dovoz bioproduktů ze třetích zemí, směřují všechny tyto změny k lepší ucelenosti, preciznosti a důslednosti kontrolních mechanismů.

Samozřejmostí je, že ekologičtí zemědělci a výrobci či obchodníci biopotravin musejí zároveň dodržovat veškerá další pravidla pro běžnou zemědělskou produkci, výrobu a obchod potravin.

Kontrola a certifikace v praxi

Jak si mohu být jist, že bio například z Číny či Turecka podléhá stejné kontrole jako bio z České republiky?
Do České republiky se smí dovážet pouze bioprodukty certifikované jednou z uznávaných kontrolních organizací dle přílohy  IV nařízení Komise (ES) c. 1235/2008, nebo z třetí země uznané jako země s ekvivalentním systémem pravidel a kontroly ekologického zemědělství, které jsou v přéloze č. III nařízení č. 1235/2008 a certikované kontrolní organizací zde uvedenou.

Na statku

Jak ale vypadá taková kontrola v praxi? Zjišťuje někdo fyzicky, zda zvířata mají výběh či zda na rostliny někdo v noci nestříká toxické pesticidy?

Ano. Každého ekozemědělce pravidelně (nejméně jednou za rok) navštíví osobně inspektor kontrolní organizace, který posoudí, zda byla všechna výše uvedená pravidla pro ekozemědělství dodržena. Inspektor kontrolní organizace při pravidelné kontrole:

Projde účetní evidenci – zkontroluje veškerou dokumentaci hospodáře, výrobce či obchodníka.

Prohlédne stáje, zvířata, pole, skladové prostory, atd., zda splňují zákonné požadavky. Pokud se ptáte, zda může kontrolor například poznat postříkané pole, tak může. Nejčastěji totiž najde popálení či deformace listů, nebo nápadnou absenci plevelů v porostu. V případě podezření odebere vzorky.

Pokud je vše v pořádku, vydá kontrolní organizace certifikát o původu bioproduktu.

Pokud něco není v pořádku, informuje Ministerstvo zemědělství, které může udělit pokutu za porušení zákona až do výše 1 milionu korun.

Jak poznám bio

Aby měli spotřebitelé záruku, že mají v rukou potraviny, které splňují legislativní podmínky ekologické produkce, je součástí podmínek distribuce biopotravin i značení výrobků a prokazování jejich původu.

Značení biopotravin

Všechny balené biopotraviny pocházející z Evropské unie musejí mít na obalu evropské logo pro biopotraviny – takzvaný biolístek, číselný kód kontrolní organizace a označení původu zemědělských surovin (“EU” nebo “mimo EU”, příp. název země, pokud v této zemi byly vyprodukovány všechny použité zemědělské suroviny). Pochází-li z České republiky/ jsou–li v České republice vyrobeny/jsou-li v České republice certifikovány, musí nést také národní logo (tzv. biozebru).

Balené biopotraviny ze třetích zemí (mimo EU) mohou evropské logo pro biopotraviny nést dobrovolně. Tyto produkty potom mají na obale logo užívané v dané zemi (např. USA) a kód kontrolní organizace, která stvrzuje, že byly vyrobeny v souladu s evropskou legislativou pro ekologické zemědělství.

Jak to říct bez obalu?

V případě nebalených biopotravin se ekologický původ prokazuje certifikátem, který vydává kontrolní organizace a který garantuje, že byla v celém procesu zpracování dodržena pravidla pro ekologickou produkci. Tento certifikát o původu výrobku předkládá prodejce na vyžádání. Platnost certifikátu vydaného v ČR si můžete ověřit také online na www.eagri.cz/rep.

V České republice fungují čtyři státem pověřené kontrolní organizace. Jejich značení na výrobcích je uváděno takto:

CZ-BIO-001 pro společnost KEZ o.p.s.

CZ-BIO-002 pro ABCERT AG, organizační složka

CZ-BIO-003 pro Biokont CZ, s.r.o.

a CZ-BIO-004 pro BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o..

Podle kódu na výrobku si následně můžete u příslušné kontrolní organizace ověřit, že skutečně daný výrobek certifikuje.

Pokud je potravina označená slovem BIO nebo jiným odkazem na způsob produkce v ekologickém zemědělství, musí splňovat i ostatní výše uvedené body značení. Pokud tomu tak není, jedná se o nedůslednost či neznalost výrobce nebo o klamavé značení. V obou případech můžete tento “nález” nahlásit buď nám, nebo na oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství.

Správné a nesprávné značení biopotravin

Pokud biopotravina pochází z Evropské unie – musí na svém obale nést evropské bio logo (lísteček), číselný kód kontrolní organizace a informaci o místě původu surovin. Tyto informace musí být umístěny v jednom zorném poli s tímto logem. Pro nebalené biopotraviny a biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

V případě biopotravin vyprodukovaných či certifikovaných v ČR platí navíc dle národní legislativy povinnost uvádět na obalech také logo národní – “biozebru”. Kódy kontrolních organizací v ČR mají podobu CZ-BIO-00x.

Nesprávně označená potravina označená slovem BIO nenese žádný doklad o svém původu v ekologickém zemědělství (ani kód kontrolní organizace, ani značku). V takovém případě se může buď jednat o nedůslednost výrobce, která se vysvětlí, nebo o klamavé značení.

Na výrobcích hledejte schválená loga biopotravin a kódy kontrolních organizací, tak se vyvarujete nákupu nesprávně označených výrobků.

Můžu si být jistý, že bio je skutečně bio?

Kontrolní organizace, které ověřují, že potravina skutečně pochází z ekologického zemědělství a splňuje všechna definovaná pravidla ohledně pěstování, péče o zvířata a také ohledně dalšího zpracování, jsou  k provádění této kontroly a dozoru nad dodržováním Zákona o ekologickém zemědělství pověřené Ministerstvem zemědělství.

Všechny kontrolní organizace musejí být akreditovány podle platných norem. Všechny osoby podnikající v ekologickém zemědělství, tedy ekozemědělci, výrobci biopotravin a obchodníci s biopotravinami, musejí mít uzavřenou smlouvu o kontrole s jednou ze zmíněných kontrolních organizací.

Každý subjekt podnikající v ekologickém zemědělství je minimálně 1x ročně podroben komplexní ohlášené kontrole kontrolního subjektu. Přibližně 7 % registrovaných ekologických zemědělců je navíc kontrolováno také státní kontrolou, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Minimálně jednou ročně tak projde celý řetězec od prvovýroby, zpracování až po distribuci kompletní kontrolou. Možné klamavé značení biopotravin v maloobchodech řeší na základě podnětů kontrolních či spotřebitelských organizací nebo přímo spotřebitelů Ministerstvo zemědělství, které v případě zjištění pochybení zahájí správní řízení k nápravě věci a může uložit pokutu až do výše 1 milionu korun, podle druhu prohřešku.

Které výrobky mohou nést biozebru?

Použití odkazu na ekologické zemědělství v názvu produktu, zejména použití slov ekologický nebo biologický nebo jejich odvozených slov “eko” nebo “bio” je chráněno ze zákona včetně sankcí za zneužití. Současně ze zákona vyplývají jasná pravidla jak biopotraviny označovat.

Všechny biopotraviny vyprodukované v České republice musí být označené, mimo evropského loga, i národním logem – biozebrou. Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou dobrovolně, v rámci tzv. recertifikace. To tedy znamená, že ne všechny výrobky opatřené biozebrou, pocházejí z ČR a jsou vyrobeny výhradně z českých biosurovin.

Dle národní legislativy toto logo musí nést na svých obalech nejen biopotraviny, ale všechny bioprodukty vyprodukované v České republice. Musí zde být také umístěn číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-00x), což je potvrzením jejich původu v ekozemědělství.

Biozebra na pohance z Číny?

Biozebra a kód se mohou objevit také na výrobcích dovážených ze zahraničí. Dovozce biopotraviny ze zemí mimo EU má povinnost nechat dovozový výrobek certifikovat některou z tuzemských kontrolních organizací. Kontrolní organizace potvrdí shodu pravidel výroby biopotraviny v daném státě s pravidly v ČR. Pak můžete na dovezeném výrobku najít kód české kontrolní organizace, která výrobek recertifikovala, i naše národní logo. Pokud tedy výrobek splňuje podmínky tuzemské legislativy, udělí mu kontrolor certifikát a na výrobku se může objevit logo “biozebry”.

Naopak biopotraviny z členských zemí Evropské unie prodávané u nás nemusejí mít na obalu českou biozebru (certifikáty a značky ze zemí EU jsou jí rovnocenné), nicméně dovozce může požádat českou kontrolní organizaci o tzv. recertifikaci, která znamená, že na výrobku opět naleznete logo české biozebry.

Jak tedy poznám české bio?

Tím vzniká pro spotřebitele nepřehledná situace. Ani výrobek s biozebrou nezaručuje tuzemskou produkci. Zjednodušená pozice je u ovoce a zeleniny, kde i v případě konvenčního zboží má prodejce povinnost uvádět zemi původu potraviny. U balených potravin však distributor nemá povinnost informovat spotřebitele o původu potraviny a často toho také využívá.

Někteří otevření výrobci tento problém řeší tak, že důsledně uvádějí zemi původu (či ještě lépe dodavatele) potraviny. Někteří dokonce označují výrobky vlastními značkami, které ukazují na tuzemský původ jako např. společnost bio nebio logem ČESKÉ BIO.

Nicméně žádná oficiální možnost jak rozpoznat tuzemskou produkci na první pohled (pokud si to výrobce nepřeje) zatím není. A je opět na nás spotřebitelích, zda budeme pátrat po původu potraviny, ptát se prodejců a výrobců po původu jejich surovin a využití tuzemských zdrojů a budeme kupovat výrobky tuzemské produkce, nebo zda se spokojíme s anonymní potravinou. Výrobci a prodejci dostávají o tom, co chceme, jediný signál, a to ten který provedeme naší peněženkou.

Jak může být potravina dovážená přes půl světa bio?

Systém ekologického zemědělství se etabloval jako systém hospodaření šetrného k přírodě, hospodářským zvířatům i lidem. Základem jeho zájmu je tedy zemědělské hospodaření a výroba potravin takovým způsobem, který při nepoškozování kvality životního prostředí produkuje kvalitní potraviny.

V ideálním případě ekologické zemědělství akcentuje místní produkci pro místní spotřebu, nicméně stávající legislativní úprava, vzhledem ke své konsenzuální povaze tento aspekt neodráží a reguluje “pouze” způsob zemědělské produkce a zpracování potraviny označené na konci jako BIO.

Posoudit další environmentální aspekty spotřeby potravin, tedy například  rozhodnout, zda koupíme biopotravinu z druhého konce světa, už zůstává na nás spotřebitelích.