Na jakém principu funguje komunitou podporované zemědělství?

PoradnaKategorie dotazu: OstatníNa jakém principu funguje komunitou podporované zemědělství?
Eva Čermáková Personál se zeptal před 3 roky

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je souhrnný název pro systémy, kdy se spotřebitelé aktivně podílejí nejen na nákupu, ale i na produkci a distribuci. Jednoduchou definicí je, že: KPZ je partnerský vztah mezi místním zemědělcem a místním spotřebitelem, kteří vzájemně sdílejí rizika a přínosy zemědělského hospodaření spravedlivěji než v běžném vztahu prodávající – kupující. Přínosy tohoto partnerství jsou oboustranné – zemědělci například získávají stabilnější a jistější příjem a jsou více zapojeni do místní komunity, spotřebitelé získávají jistotu znalosti původu potraviny, čerstvé a obvykle šetrně produkované (nikoliv nezbytně bio) potraviny a užší kontakt s krajinou a zemědělstvím, které produkuje jejich potravu.

Ono hospodaření (tedy produkce potravin) obvykle bývá ekologické či minimálně založené na principech ekologického zemědělství, nicméně jen někdy mohou jeho produkty být označovány jako biopotraviny, neboť KPZ je založeno především na osobní znalosti místa vzniku potravin a osoby zemědělce a vzájemné důvěře, v takovém systému se certifikace, nezávislá kontrola stávají zbytečnými, neboť ony v obchodě právě vzájemnou znalost obou stran a důvěru mají suplovat.

V praktické rovině tedy tento koncept může mít celou řadu podob např.: skupina spotřebitelů se domluví s hospodářem na předplacení sezónní úrody s tím, že např. v případě špatných klimatických podmínek či živelné katastrofy dostanou lidé méně produkce, protože vnímají skutečnost, že drobný zemědělec nemůže klimatické podmínky ovlivnit, a je potřeba zaplatit jeho práci, tak aby mohl hospodařit i v dalších letech. Hospodář lidem potom předplacenou úrodu obvykle zaváží pravidelně na jedno smluvené výdejní místo.

Jinou praktickou aplikací je například to, že se skupina spotřebitelů složí na pronájem vlastního pole, na plat člověka, který se bude o pole starat, a ten pro ně následně pěstuje jejich potraviny.

Možností praktické realizace principů KPZ je celá řada a je omezena pouze fantazií nás spotřebitelů, není to dogmatický koncept, jeho základem je však vždy zájem o osud šetrného (často ekologického nikoliv však nezbytně) hospodaření, starost o původ potravin, které lidé konzumují a vůle tyto záležitosti aktivně ovlivňovat i jinak než jen tzv. “volbou peněženkou”, která je dle mého názoru často iluzorní.

KPZ nejčastěji produkují ovoce a zeleninu, ale v zahraničí nejsou vyjímkou i systémy, kde se produkuje maso, uzeniny, vejce či mléčné výrobky, ty jsou ovšem náročnější na investice (např. do zpracování) takže jsou v těchto méně obvyklé (vyžadují vyšší vklad spotřebitelů).

Podrobnější informace na: http://www.kpzinfo.cz.

Zpracoval: Jan Valeška, 19.9.2017