Lze nějak shrnout výhody ekologického zemědělství a jeho produktů oproti zemědělství konvenčnímu? | Lovime.bio

Lze nějak shrnout výhody ekologického zemědělství a jeho produktů oproti zemědělství konvenčnímu?

PoradnaKategorie dotazu: Ekologické zemědělstvíLze nějak shrnout výhody ekologického zemědělství a jeho produktů oproti zemědělství konvenčnímu?
Eva Čermáková Personál se zeptal před 4 roky

Srovnání zemědělských systémů:
Podle výsledků švýcarského srovnávacího výzkumu a dalších studií lze v porovnání ekologického a konvenčního systému hospodaření učinit následující závěry:

  1. Ekologické zemědělství (dále EZ) má více pozitivních efektů na ochranu přírodních prvků a na krajinu než zemědělství konvenční. Ekologické hospodaření podporuje vyšší biodiverzitu flóry a fauny na obhospodařovaných plochách a v okolních biotopech. Rovněž je zde vyšší diverzita pěstovaných plodin.
  2. Na ekologicky obhospodařovaných plochách bývá zaznamenán vyšší obsah organické hmoty v půdě, větší oživení a vyšší biologická aktivita. Agroekosystém v EZ bývá více diverzifikován a spolu se způsobem obhospodařování má vyšší potenciál k ochraně půdy před erozí (kterou je ohrožena velká část zemědělských půd v EU).
  3. Ekologický zemědělský systém vykazuje nižší nebo stejné množství vyplavovaných dusičnanů ve srovnání s konvenčním zemědělství. Srovnávací výzkumy dokazují až o 50 % nižší vyplavované množství živin na hektar z EZ. (Pozn.: nadměrné množství živin – vzniklé splachy dusíku z dusíkatých hnojiv do podzemních a povrchových vod způsobuje tzv. eutrofizaci, tedy nadměrné nasycení vodního prostředí, které vede k přemnožení vodních organismů, vyčerpání kyslíku a narušení vodního ekosystému a s ním související samočisticí schopností vod). Podobně EZ není rizikové z hlediska kontaminace vodních zdrojů pesticidními látkami.
  4. Výzkumy ukazují, že v EZ mohou být až o 50 % na hektar nižší emise oxidu uhličitého (nejvýznamnějšího skleníkového plynu) [1].
  5. Na ekofarmách je prokazatelně nižší spotřeba energie než v podnicích konvenčních.
  6. Srovnání obsahů látek v potravinách z různých zemědělských systémů.

Obsahy nežádoucích látek:

  1. Zbytky pesticidů: řada studií prokazuje, že bioprodukty obsahují podstatně nižší rezidua pesticidů než konvenční produkty. Nicméně i produkty ekologického zemědělství mohou být zatíženy malým množstvím zbytků pesticidů z okolního prostředí. V bioovoci byly zjištěny průměrné obsahy zbytků pesticidů 550 krát nižší a zelenině dokonce 700 krát nižší.
  2. Mykotoxiny: vzhledem k vyloučení použití fungicidů v systému ekologického zemědělství objevují se časté názory na zvýšený obsah nežádoucích toxických mykotoxinů v biopotravinách. Nicméně řada studií toto tvrzení ve svých zjištěních popírá. Problémy se vznikem mykotoxinů totiž nesouvisí ani tak s produkčním systémem jako se způsobem uskladnění a dopravy (např. zvýšená vhlkost skladových prostor).
  3. Dusičnany: srovnávání bioproduktů a konvenčních produktů ukazují, že obecně je obsah dusičnanů v zelenině vypěstované v režimu EZ o 10 až 50 % nižší než v zelenině z konvenčního zemědělství. Např. studie VŠCHT zjistila, že v konvenčně pěstovaných bramborách byly nalezeny statisticky významné vyšší hladiny dusičnanů.
  4. Těžké kovy: obsah často toxických těžkých kovů zdá se nesouvisí s typem produkčního systému vzhledem k tomu, že těžké kovy vnikají do agrosystémů prostřednictvím emisí např. z dopravních a průmyslových zdrojů, nebo ze splaškových kalů (jejichž použití je však v EZ zakázáno). Jeden z těžkých kovů – měď, která se používá jako prostředek proti houbovým chorobám se hromadí v půdě a narušuje půdní strukturu, proto je její použití v EZ přísně regulováno.

V každém případě lze říci, že konzumenti mají jistotu, že certifikované produkty z ekologického zemědělství byly vyprodukovány bez vstupů rizikových látek. Tedy způsobem s pozitivním efektem pro jejich kvalitu, pro lidské zdraví a pro životní prostředí.

Zpracoval: Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, 18.8.2018

[1] Při převodu množství CO2 na jednotku produkce, může být produkce emisí z EZ stejná nebo i mírně vyšší ve srovnání s konvenčním v závislosti na výnosech jednotlivých plodin.

Literatura:
Urban, Jiří, Šarapatka, Bořivoj: Ekologické zemědělství I. MŽP, Praha 2003.
Hajšlová, Jana, Schulzová, Věra: Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství. ÚZPI, Praha 2006.
Aföldi, Thomas, et al.: Quality and Safety of Organic Products. Nr. 4, May 2006, Brogle Druck, Gipf-Oberfrick 2006.