Za co ručí značka BIO

Ekologické zemědělství je v současné chvíli menšinový přístup. Principy, které obsahuje, byly přitom hromadně opuštěny ne zas tak dávno. Před několika desítkami let rostla mrkev bez syntetik na každé zahradě nebo poli a těch dvacet slepic mělo u statku dost prostoru na to, aby sedláka nenapadlo zavřít je na celý život do klece. Většinou jich nebylo tolik, aby uživily víc než majitele a pár sousedů, geneticky modifikovaná kukuřice neexistovala a jestli se sedlák o zvířata dobře stará, jste viděli přes plot, takže nebylo potřeba lejster. Dnes probíhá výroba a pěstění tak daleko od našich domácností, že o tom, jak se zemědělci starají o půdu, krajinu i zvířata, můžeme mít tušení pouze díky legislativě. U konvenčních potravin jsou, zjednodušeně řečeno, legislativní mantinely široké. Zákony týkající se biopotravin a ekologického zemědělství jsou oproti tomu definovány přesně a uchopitelně, a to vede k vcelku kompaktní představě o tom, jak se ekologičtí zemědělci staví k prostředí okolo nich a ke svému poslání. Co že tedy tato značka přináší a za co se zaručuje?

Ve jménu zákona

Kdybyste vyextrahovali klíčová slova z cílů, které si v zákoně klade ekologické zemědělství, našli byste asi tato – udržitelnost, respekt, zachování zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů.

V textu zákona se pak dočtete nepřeberné množství konkrétních nařízení a doporučení, která vylučují používání geneticky modifikovaných organismů, přikazují omezení vnějších vstupů a jejich případné použití hierarchizují tak, že je prakticky zamezeno použití syntetických chemických látek, zajišťují pohodlí a přirozené podmínky života zvířat apod.

Tím, jak pevně jsou tyhle věci v legislativě zakotvené a jak důsledný je kontrolní systém, máte jistotu, že pokud nakupujete certifikované bioprodukty a biopotraviny, nebyla při jejich pěstování používána umělá hnojiva (která zatěžují půdu a v podobě reziduí i lidský organismus). Dál si můžete být jistí, že nedošlo ke znečišťování spodních vod nebo snižovaní úrodnosti půdy (vyčerpávajícím pěstováním týchž plodin, zatěžování půdy dusíkatými hnojivy apod.) Únavě půdy se zabraňuje pestrými osevními postupy. Podobně se přistupuje i k výskytu škůdců a chorob. Těm je předcházeno preventivně vhodnou volbou odrůd, pomocí vzájemně prospěšného sousedství rostlin (mrkev – cibule) a ochranou přirozených nepřátel škůdců. Pokud se i přesto škůdci nebo choroby objeví, situace se řeší pomocí přírodních látek.

Při chovu zvířat jsou v rámci ekologického zemědělství naplňovány přirozené potřeby zvířat, ta mají dostatek prostoru, společnost ostatních zvířat, přístup k vodě. Zvířata z ekologického chovu nejsou ustájena v celoplošném roštovém stání, krmena krmivy GMO původu. V ekologickém chovu nedochází ke zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavcům a k používání hormonálních látek pro stimulaci růstu a synchronizaci říje.

Součástí ekologického zemědělství nejenom že nejsou škodlivé postupy, ale tento způsob zemědělství zahrnuje naopak procesy ozdravné a prospěšné, jako je kompostové hnojení nebo zelené hnojení, při kterém se zaorávají meziplodiny, a tím se půda zúrodňuje. Výjimkou není ani péče o členitost krajiny, obnova mezí a malých vodních ploch, nebo výsadba stromů. Tím dochází přirozeně i k podpoře druhové rozmanitosti fauny a flóry.

Pro lepší představu, jak to v ekologickém zemědělství chodí,  zmíníme jednu z necčestného množství konkrétních příkladů. V ekologickém hospodářství manželů Šelongových sázejí do svých produkčních ploch aleje ovocných stromů, které pomáhají jak k rozdělení ploch (na obrázku alej rozděluje pastvinu a ornou půdu pro pěstování zeleniny), tak ale i k zadržování vody v krajině, funkční biodiverzitě (například přilákání ptáků, kteří pomáhají s regulací škůdců např. myší) a v neposlední řadě přinášejí do krajiny krásu svými květy a korunami. Produkce ovoce je vlastně takovou třešinkou na dortu. Tato opatření hospodářům pomáhá realizovat Bioinstitut v rámci svého projektu Ekozemědělci přírodě.

K volbám

Pokud má význam zamýšlet se nad tím, čím živíme svoje těla, která nám dnes a denně slouží a jejichž zdraví omezuje životnost naší přítomnosti v tomto čase a prostoru a/nebo pokud má smysl ctít význam a zachovávat zdraví krajiny a půdy, jsou biopotraviny a bioprodukty jednou z několika možností, která naplňuje zdravý přístup k životu člověka i země, jednou z mála, která to činí takto všestranně a jedinou, která své kontrolované záruky nabízí  při zprostředkovaném nákupu.

Anna Veselovská